Ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Uncategorized

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND, ngày 22-8-2022 thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững; khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế so sánh của vùng, bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Rút ngắn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số so vùng phát triển. Giảm dần số xã, ấp đặc biệt khó khăn; chú trọng thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, kết nối với các vùng phát triển. Đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xóa bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan, đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc trưng của các dân tộc. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đường giao thông xã Nam Thái (An Biên) được nhựa hóa, tạo thuận lợi cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số đi lại, phát triển kinh tế.

Mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu thu nhập bình quân đầu người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân 0,4%/năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa, bê tông hóa; 99% hộ dân có điện sử dụng, 88% hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99%; 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế…

 

Mục tiêu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 7,0%/năm; thu nhập bình quân đồng bào dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Cơ bản không còn các xã, ấp đặc biệt khó khăn; trên 90% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Năng suất lao động xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng bình quân 6,5%/năm; xóa tình trạng nhà đơn sơ, thiếu kiên cố. Phấn đấu có 80% số hộ nông dân đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế nông – lâm nghiệp hàng hóa. Trên 80% ấp, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *