Phấn đấu đến năm 2025: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm khá

Uncategorized

Ngày 17-8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển” giai đoạn 2022- 2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm khá.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động, các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh; đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm khá. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng bình quân l,76°/o/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 08%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 267.128 tỷ đồng. Hàng năm giải quyết việc làm từ 35.000 lượt lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,5%.

Phong trào thi đua được phát động nhằm tạo động lực góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội với các nội dung chủ yếu dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thi đua nâng cao năng lực tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Thi đua áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, hiện dại (quản lý rủỉ ro, phân loại doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, …), tạo dựng môi trường thuận lợi, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiêp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp vi phạm pháp luật để đảm bảo sự bình đẳng, môi trường lành mạnh, an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kiên Giang quyết “lội ngược dòng” về chỉ số năng lực cạnh tranh

Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện dại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính quyền điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm chỉ phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bố sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp gắn kết với hoạt động của mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu,…

Hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân của tỉnh tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc.

Nội dung thi đua của doanh nghiệp

Thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể; tăng doanh thu, lợi nhuận; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo tiến độ, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thi đua cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt dộng quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc.

Thi đua xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm và “chữ tín” trong kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng và gìn giữ văn hóa kinh doanh, đạo dức kinh doanh của doanh nhân Việt Nam, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng.

Thi đua tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới; tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

Thi đua chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về chế độ tài chính, thuế; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế; bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; bảo vệ môi trường; an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Nội dung thi đua của doanh nhân

Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến trong việc mở rộng quy mô, phát triển doanh nghiệp bền vững, đóng góp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *