Củng cố, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình

Uncategorized

Ngày 22-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung có ý kiến chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Theo Bộ Y tế, trong giai đoạn tới công tác dân số cần phải triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó việc củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp cũng như có chế độ chính sách phù hợp đối với ngũ này là rất quan trọng.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và chỉ đạo thực hiện: Giữ ổn định mô hình tổ chức Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế để thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 37/2021/TT- BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.

 

Kiện toàn, ổn định tổ chức về lĩnh vực dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương” phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở địa phương.

 

Về nhân lực và chính sách: Bố trí đủ số lượng công chức làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế.

 

Bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu chức danh viên chức dân số làm việc tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế theo vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên dân số để góp phần thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *